Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

2021

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu sporządza plany działalności zgodnie z postanowieniami art. 400h ust. 4 ppkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo Minister Klimatu i Środowiska skorzystał w stosunku do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z uprawnienia do objęcia tych jednostek organizacyjnych wymogami w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, wynikającymi z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wkład Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do Planu działalności Ministra Klimatu i Środowiska dla działów administracji rządowej: klimat, energia oraz środowisko na rok 2021”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/kontrola-zarzadcza/plany-dzialalnosci-w-zakresie-funkcjonowania-systemu-kontroli-zarzadczej/2021-2