Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR VIII - Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Audytora Wewnętrznego

NABÓR VIII

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko:

Audytora Wewnętrznego

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- wykształcenie wyższe;

- staż pracy minimum 7 lat w administracji publicznej, w tym 5 lat na stanowisku audytora wewnętrznego potwierdzone dokumentami, tj.: świadectwo pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu (aktualnym);

- biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word
i Excel;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów

 

Wymagania dodatkowe:

 - ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności audytora wewnętrznego;

-   znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o zamówieniach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;

-   łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie;

-   wiedza szczegółowa z zakresu działalności WFOŚiGW w Opolu;

-   punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- czerwiec 2022 r.

 

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny
w biurze podawczym Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do skrzynki pocztowej przy Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego).

Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko Audytora Wewnętrznego NABÓR VIII”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 25.05.2022 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-viii-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-audytora-wewnetrznego