Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Aktualizacja Listy zadań priorytetowych na rok 2010

Uchwałą Nr 13/2010 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2010 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2010", zatwierdzonej Uchwałą nr 27/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., zostały wprowadzone zmiany w części: „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010” oraz "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej".
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2010 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.
Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.
Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.
Zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010” oraz część "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010" przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej" została zamieszczona poniżej, jako załącznik. 
 
część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010”

część "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/aktualizacja-listy-zadan-priorytetowych-na-rok-2010