Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR XV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

NABÓR XV

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

 

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• ukończone studia wyższe o kierunku informatycznym,

• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności   

   informatyka min. 5 lat,

• posiadanie prawa jazdy w kat. B,

• niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie
   w pełni z  praw publicznych,

• przedłożenie wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

•   wiedza niezbędna do zarządzania i administrowania siecią informatyczną,

•   umiejętność rozwiązywania problemów technicznych (umiejętność konfiguracji i diagnostyki komputerów, drukarek i urządzeń 

     wielofunkcyjnych itp.),

•   umiejętność pracy w graficznych programach komputerowych,

•   umiejętność dobrej organizacji pracy,

•   komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, 

    rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- październik/listopad 2022 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w biurze podawczym Funduszu);

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach lub oświadczenie, bądź informacji zawartej w CV lub liście motywacyjnym;

- kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

- oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

- lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które spełnią wymagania formalne;

- dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura Podawczego Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) NABÓR XV”.

Termin składania ofert upływa dnia: 30.09.2022 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 147

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-xv-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-planowania-sprawozdawczosci-i-it-zps