Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Aktualizacja Listy zadań priorytetowych na rok 2009

Uchwałą Nr 14/2009 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2009", zatwierdzonej Uchwałą nr 16/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r., zostały wprowadzone zmiany w części „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2009”.
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2009 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.
Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.
Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.
Zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2009” została zamieszczona na stronie internetowej Funduszu: 
http://www.bip.wfosigw.opole.pl 
http://www.wfosigw.opole.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/aktualizacja-listy-zadan-priorytetowych-na-rok-2009