Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista zadań priorytetowych na rok 2006

I. OCHRONA WÓD
1.Oczyszczanie ścieków w Brzegu Fundusz Spójności (Memorandum Finansowe 2000/PL/16/P/PE/022)
2.Poprawa jakości wody w Opolu Fundusz Spójności (Memorandum Finansowe 2001/PL/16/P/PE/028)
Kontrakt nr 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
Kontrakt nr 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach” Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie, oraz w dzielnicy Opola” Grotowice.
Budowa kolektora ściekowego „K” w Opolu, ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na SUW Grotowice
Kontrakt nr 3
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wrzoski-Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice
Kontrakt nr 4
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów, Wróblin.
Budowa magistrali wodociągowej „Południe” w Opolu
3.Przedsięwzięcia z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych
3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejskim sołectwie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie EFRR
3.2 Budowa kanalizacji w sołectwie Mokre Łany w Strzelcach Opolskich -etap I EFRR
3.3 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mąkoszyce EFRR
3.4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce – etap I EFRR
3.5 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków BIOBLOK WS-400 w Skoroszycach II etap EFRR
3.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chróścina –I etap ul. Dolna, II etap ul. Ogrodowa EFRR 
3.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w ul. 1-go Maja w Boguszycach
EFRR
3.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne
EFRR
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gogolin zadanie VI- „Kolejowa”
5. Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadłubie i Osieku – etap I
6. Budowa kanalizacji w Strzelcach Opolskich na osiedlu Milionerów
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zubrzyce, Zopowy i Zopowy Osiedle
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej i Ligocie Górnej gmina Kluczbork
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gogolin zadanie VIII/2 „Bagienna”
11. Przedsięwzięcia z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, planowane do realizacji z udziałem środków Funduszu Spójności
11.1 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa
11.2 Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze zbiornika wód podziemnych Opole - Zawadzkie, jako kontynuacja projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/028
11.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków
11.4 Rozwój i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Głuchołazy
11.5 Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów
11.6 Systemy kanalizacyjno-wodociągowe gminy Głubczyce
11.7 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej u źródeł rzeki Prosny poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w oparciu o oczyszczalnie ścieków w Praszce i Byczynie
11.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
11.9 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bierawa
11.10 Program Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni rzek Ślęzy i Oławy
12. „Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku” (Phare CBC – PL2003/005-078.02)

II. GOSPODARKA WODNA

1. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi EFRR
2. Remont rz. Dzielniczka od km 12+500-14+000, wieś Błażejowice, gm. Cisek
3. Remont rz. Jaryszowiec od km 7+170 ÷ 8+900 gm. Ujazd
4. Remont rz. Osobłogi od km 9+372÷12+936 gm. Strzeleczki
5. Remont rz. Przedpolna od km 2+200 ÷3+200 w Broniszowicach gm. Otmuchów
6. Remont rz. Struga Grodkowska od km 2+900 ÷ 6+830 gm. Grodków
7. Remont rz. Gnojna od km 13+381 ÷ 17+431 gm. Grodków
8. Remont rz. Osobłogi od km 22+800 ÷ 24+600 gm. Głogówek
9. Remont rz. Widawy od km 59+945 ÷ 66+780 gm. Namysłów
10. Remont rz. Prószkówka od km 3+750 ÷ 7+000 gm. Dąbrowa Niemodlińska
11. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych.

III. OCHRONA POWIETRZA

1. Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Maleinowego (BKM)
2. Modernizacja elektrofiltra kotła K-7
3. Obudowa istniejącej hali żużla oraz budowa hali zapasu klinkieru na terenie Cementowni „Odra” S.A.
4. Zabudowa instalacji odsiarczania spalin dla kotła WP-120 nr 2 w kotłowni centralnej K-173 w Opolu
5. Modernizacja kotłowni K-202 przy ul. Ciepłowniczej w Brzegu
6. Wymiana baterii multicyklonów układu odpylania dla kotłów 1 i 2 w kotłowni K-259 wraz z kanałami spalinowymi w Grodkowie
7. Modernizacja kotłowni centralnej K-651 w Krapkowicach
8 Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-5M- III etap w Ciepłowni Rejonowej K-623 w Lubrzy
9 Eliminacja nagrzewania wsadu piecami na ropę, zastosowanie nagrzewnic indukcyjnych
10 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śl. przy ul.Byczyńskiej
11 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ozimku
12 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dylakach
13 Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dylakach
14 Eliminacja niskiej emisji na terenie miasta Nysa w roku 2006
15 Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej obiektu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
16 Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej obiektów Spółdzielni Inwalidów „Metalowiec”
17 Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych
18 Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej obiektów firmy „Diehl”
19 Likwidacja kotłowni lokalnych o mocy 960 kW, budowa sieci i przyłączy cieplnych oraz 3 węzłów cieplnych: 2 w Centrum Geriatryczno-Paliatywnym przy ul. Piastowskiej 9 oraz 1 w byłej Sz. P. nr 2 w Prudniku
20 Modernizacja instalacji odbiorczej niskoparametrowej na Osiedlu Wyszyńskiego wraz z przyłączami do budynków – I etap
21 Modernizacja instalacji odbiorczej niskoparametrowej ul. Skowrońskiego wraz z przyłączami do budynków – I etap w Prudniku
22 Docieplenie budynku Szpitala w Ozimku
23 Docieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej w Przychodni w Niemodlinie
24 Docieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej w Przychodni w Graczach
25 Modernizacja wewnętrznej instalacji c. o. i c. w. u. oraz systemu wentylacji i klimatyzacji
26 Modernizacja instalacji wewnętrznych, wentylacji i klimatyzacji
27 Termomodernizacja budynku Muzeum w Opolu
28 Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej
29 Termomodernizacja obiektów szpitalnych 
30 Modernizacja kotłowni szpitalnej
31 Termomodernizacja Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach ul. Wiejska 17
32 Termomodernizacja Domu Pielgrzyma 
33 Modernizacja systemu cieplnego w Szpitalu w Paczkowie 
34 Eliminacja niskiej emisji – modernizacja systemów ciepłowniczych zgodnie z wykazem załączonym do zgłoszenia z dnia 29.04.2005 r. 
a) Opole, Głuchołazy 
b) Kluczbork, Grodków, Brzeg, Niemodlin, Głogówek
c) Krapkowice, Olesno, Biała
35 Modernizacja zaplecza kuchennego stołówki szkolnej w Szkole podstawowej w Tułowicach
36 Kompleksowa modernizacja systemu cieplnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy
37 Termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją systemu cieplnego Szpitala w Namysłowie
38 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku”
39 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych.

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1. Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu – I etap
2. Kompostownia pryzmowa
3. Rekultywacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym
4. Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi i radioaktywnymi w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 
5. Zadania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami w tym:
A--modernizacja i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów ekologicznych
B--likwidacja mogilników i magazynów odpadów niebezpiecznych
6. Zadania związane z unieszkodliwianiem substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) 
7. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach funduszy strukturalnych

V. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO

1. „Przebudowa drzewostanów będących pod wpływem przemysłu”. 
2. „Wykonanie rewaloryzacji drzewostanu na terenie Parku Wolności w Brzegu”
3. „Budowa pawilonu paleontologicznego – etap II roboty wykończeniowe i instalacyjne
4. „Uporządkowanie gospodarki drzewostanem wokół kompleksu zabytkowego na Górze św. Anny”
5. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w zakresie przedstawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
6. Czynna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody województwa opolskiego

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. 1. Zadania wybrane w trybie konkursu w czterech kategoriach tematycznych: 
-wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych,
- promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek ekologicznych oraz cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych.,
-wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną,
- wspieranie konferencji, seminariów i szkoleń istotnych dla edukacji ekologicznej.
2. Pokrycie części kosztów raportu pt. „Stan środowiska w woj. opolskim.” 

VII. MONITORING

1 Zakup oprogramowania niezbędnego do prawidłowego naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz monitoring tych opłat
2 Monitoring wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem badań eutrofizacji zbiorników wody.
3 Monitoring wód podziemnych – na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego (odpływ azotu).
4 Opracowanie programów ochrony powietrza
5 Wykonanie dodatku do regionalnej dokumentacji hydrologicznej obszaru Kędzierzyn-Koźle-Zdzieszowice zawierającego podsumowanie i uporządkowanie wiedzy geologicznej i hydrologicznej regionu z inwentaryzacją ujęć wód podziemnych

VIII. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW (NZŚ)

1. Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
2. Zakup sprzętu i środków łączności na wyposażanie jednostek OSP woj. opolskiego do działań związanych z ratownictwem ekologicznym 

IX. OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU I JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1. Likwidacja przekroczeń norm hałasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Tarnogórskiej w Opolu
2. Posadowienie młotów na wibroizolatorach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/lista-zadan-priorytetowych-na-rok-2006