Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Radcy Prawnego

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radcy Prawnego

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie wyższe prawnicze w tym uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (poparte zaświadczeniem o wpisie na listę radców     prawnych),

·         doświadczenie zawodowe: wymagany 5 letni staż pracy w zawodzie Radcy Prawnego, w tym min 3 letnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych wdrażających Fundusze Unijne (poparte kopiami umów na obsługę prawną lub referencjami).

·         biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel,

·         niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

·         przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

·        znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne,

·        znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,

·        znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,

·        znajomość Wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

·        znajomość przepisów o postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wydawania decyzji administracyjnych,

·        znajomość przepisów o postępowaniu sądowo administracyjnym,

·        doświadczenie w postępowaniach o udzielenie informacji publicznej,

·        doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacji należności,

·        znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych,

·        doświadczenie w opiniowaniu umów dotacji, pożyczek oraz umów o dofinansowanie zadań ze współfinansowanych ze środków unijnych,

·        znajomość regulacji prawnych w zakresie zabezpieczenia zwrotności pożyczek i dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości prawa wekslowego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

·        możliwość pracy w biurze Funduszu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymiar czasu pracy: 2/5 etatu, zatrudnienie na czas określony, z możliwością przekształcenia umowy na czas nieokreślony.

 

Termin zatrudnienia: wrzesień 2013 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania  lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      kserokopia dowodu osobistego;

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 27.08.2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Jakub Wierdak tel: 77 45 37 611 wew. 130

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2013/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-radcy-prawnego