Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na 2013 rok

Uchwałą Nr 12/2013 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 26 marca 2013 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2013”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 31/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., zostały wprowadzone zmiany w części „A: Kierunki priorytetowe” oraz  części „B: Lista przedsięwzięć priorytetowych w roku 2013”.

Zmiany w części A Listy przedsięwzięć priorytetowych, określającej kierunki priorytetowe działania Funduszu wynikają z faktu uchwalenia przez Sejmik Województwa Opolskiego nowego „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” przyjętego Uchwałą Nr XVI/216/2012 z dnia 27 marca 2012 r. oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” przyjęty Uchwałą Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

W związku z przeniesieniem zadań z części „C: Listy zadań priorytetowych w roku 2013 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej”, do części B, listy części B i C zostały scalone w część B.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2013 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.

Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.

Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

Część „A: Kierunki priorytetowe” oraz zaktualizowaną część „B: Lista przedsięwzięć priorytetowych w roku 2013” zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2013 - po aktualizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole