Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy zadań priorytetowych na rok 2007

Uchwałą Nr 16/2007 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 25 maja 2007 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2007" zatwierdzonej Uchwałą nr 18/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. wprowadzono w części „B:Lista zadań priorytetowych w roku 2007” następujące zmiany:
a) w cz.II Gospodarka wodna dopisać pozycje od 7 do 10 o następującej treści: 
7.Remont rz. Młynówka Bielicka w km 12+029 – 12+189 oraz 12+757 – 15+158 gm.Korfantów 
8.Uszczelnienie koryta rzeki Świbska Woda na długości 600 m gm.Jemielnica
9.Aktualizacja „Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim”
10.Rewitalizacja Jeziora Średniego w Turawie gm.Turawa
b) w cz.VIII Edukacja ekologiczna dokonać zmiany nazwy zadania w pozycji 1.Obowiązujące brzmienie:
Zadania w następujących kategoriach tematycznych: 
- wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno - promocyjnych,
- promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz   wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek ekologicznych oraz cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych,
- wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną,
- wspieranie konferencji, seminariów i szkoleń istotnych dla edukacji ekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole