Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista zadań priorytetowych na rok 2003

I. OCHRONA WÓD

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Niemodlin,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Walce I etap- kolektor sanitarny Zdzieszowice- Stradunia wraz ze skanalizowaniem wsi Stradunia,
3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dzielnicy Otmęt - etap IV,
4. Kanalizacja sanitarna wsi w miejscowościach: Gorzów Śląski-Więckowice, Pawłowice, Kozłowice, Jamy,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Gogolin - zadanie VII,
- ul. Malińska, zadanie VIII- ul. Przyjaciół Schongau,
6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa dla wsi Osowiec wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków "Turawa",
7. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Centawa wraz z przyłączami do posesji,
8. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kolonowskie- I etap,
9. Budowa punktu zlewnego ścieków wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa istniejącej pompowni ścieków w Zawadzkiem przy ul. Zielonej,
10 Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego z instalacją sita z prasą do skratek wraz z kontenerem na skratki, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Zawadzkiem przy ul. Ogrodowej,
11 Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta Brzeg
(PROJEKT ISPA),
12 Kanalizacja wsi Rozwadza i Krępna,
13 Modernizacja komór biologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Nysie,
14 Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Siołkowice,
15 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi na osiedlu domów jednorodzinnych w Białej przy ul. Prudnickiej,
16 Budowa kolektora sanitarnego z Białej do oczyszczalni ścieków w Prudniku,
17 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim,
18 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Namysłów oraz modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie,
19 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bodzanów -etap IV,
20 Rozwój infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w gm. Komprachcice,
21 Budowa sieci tranzytowej Szemrowice- oczyszczalnia Dobrodzień wraz z budową sieci kanaliza-cyjnej wsi Szemrowice i Warłów gm. Dobrodzień,
22 Budowa kanalizacji dla wsi gminy Byczyna wraz z 8 oczyszczalniami ścieków,
23 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Byczynie,
24 Kanalizacja sanitarna wsi Luboszyce,
25 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Grodków poprzez skanalizowanie części południowo- zachodniej gminy,
26 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowale,
27 Ochrona zbiornika wód głębinowych zbiornika GZWP 333 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowościach Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Nowa Kuźnia, Chrząszczyce, Przysiecz, Ligota Prószkowska, Jaśkowice,
28 Budowa kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem systemów grawitacyjnych, ciśnieniowych i wysokociśnieniowych na terenie gminy Dąbrowa - I etap,
29 Przyłącza sanitarne do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego i Robotniczej,
30 Rozbudowa miejskiej kanalizacji sanitarnej,
31 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarnów Opolski,
32 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory,
33 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kosorowice,
34 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimna Wódka,
35 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Nogowczyce- Balcarzowice,
36 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów Opolski,
37 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Górna,
38 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwoździce,
39 Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I, zadanie 2 Murów -Zagwiździe,
40 Kolektor tranzytowy przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Olszanka do miasta Brzeg,
41 Budowa kolektorów przesyłowych i głównych nitek sieci rozdzielczej sanitarnej dla zrzutu ścieków do przepompowni w Krzyżowicach,
42 Kolektor ogólnospławny "K" ,
43 Kanalizacja dzielnicy Nowa Wieś Królewska-III etap,
44 Kanalizacja dzielnicy Gosławice,
45 Kanalizacja dzielnicy Grotowice,
46 Kanalizacja dzielnicy Groszowice,
47 Kanalizacja dzielnicy Półwieś,
48 Kanalizacja dzielnicy Malina,
49 Kanalizacja dzielnicy Zakrzów - Wróblin,
50 Kanalizacja dzielnicy Bierkowice,
51 Kanalizacja sanitarna wsi Mąkoszyce,
52 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka,
53 Kanalizacja sanitarna wsi Jedlice i Antoniów oraz przerzut tranzytowy ścieków ze wsi Dylaki do oczyszczalni w Antoniowie,
54 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstowice,
55 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchy Bór,
56 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębska Kuźnia,
57 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lasocice,
58 Budowa kanalizacji w sołectwie Suche Łany-etap I,
59 Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku obejmującej gminę Prudnik,
60 System ochrony środowiska terenów wiejskich gminy Prudnik obejmujących miejscowości: Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice oraz Wierzbiec,
61 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblów.

II. GOSPODARKA WODNA

1. Zbiornik małej retencji "Włodzienin" na rzece Troi, gm. Branice,
2. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry pod warunkiem uruchomienia realizacji programu dla Odry 2006,
3. Odbudowa obiektów i urządzeń hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej rzeki Odry w km 70+479-71+389,
4. Budowa zbiornika małej retencji w Wilamowicach nas terenie Nadleśnictwa Prudnik,
5 Budowa stacji uzdatniania wody Grotowice,
6 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niemodlinie,
7 Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych,
8 Budowa lewostronnego wału rzeki Nysy Kłodzkiej we wsi Lasocice, gm. Łambinowice.

III. OCHRONA POWIETRZA

1 Remont modernizacyjny baterii koksowniczej nr 7,
2 Zastosowanie gazu koksowniczego do opalania kotła Nr 11 na EC,
3 Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR na Ciepłowni K-623,
4 Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Maleinowego,
5 Modernizacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Ftalowego,
6 Modernizacja Spalarni Odpadów w Zakładach Chemicznych Blachownia,
7 Budowa nowej linii produkcyjnej nr 1 wraz z dobudową trzeciego ciągu produkcyjnego na linii produkcyjnej nr 2,
8 Budowa elektrowni wodnej Krępna,
9 Eliminacja niskiej emisji i modernizacja centralnych źródeł ciepła na terenie województwa opolskiego,
10 Budowa instalacji i obiektów oraz montaż urządzeń służących wykorzystaniu tzw. energii odnawialnej.

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Opolu,
2 Budowa centrum recyklingu odpadów tworzyw sztucznych,
3 Likwidacja dzikich składowisk odpadów,
4 Stacja uzdatniania i segregacji szkła - adaptacja istniejącej zestawiarni,
5 Zakład recyklingu odpadów i pozyskiwania paliw zastępczych na terenie byłego lotniska JAR.

V. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO

1. Przebudowa drzewostanów uszkodzonych oddziaływaniem gazów i pyłów w III strefie zagrożeń,
2. Realizacja programu zwiększania lesistości,
3. Oznakowanie granic rezerwatu Prądy,
4. Oznakowanie granic rezerwatu "Złote Bagna",
5. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w zakresie przedstawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
6. Czynna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody województwa opolskiego,
7. Opracowanie projektu planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
8. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla powiatów opolskiego , strzeleckiego, kluczborskiego i oleskiego.

VI. MONITORING

1. Zakup sprzętu i aparatury w ramach wspomagania systemów pomiarowo-badawczych kontroli zakładów oraz monitoringu środowiska,
2. Zakup spektrometru absorpcji atomowej z zamkniętym systemem chłodzenia.

VII. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW (NZŚ)

1. Unieszkodliwianie przeterminowanych środków ochrony roślin oraz odpadów o nieznanym składzie.

VIII. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1 Zadania nagrodzone i wyróżnione w VII edycji konkursu na program z zakresu edukacji ekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole