Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista zadań priorytetowych na rok 2004

I. OCHRONA WÓD

1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Niemodlin
2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno -ciśnieniowa -zadanie I, II, III- w gminie Turawa
3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków sanitarnych z rurocią-gami tłocznymi i przyłączami energetycznymi Głogówka, Mochowa i Dzierżysławic
4 Kanalizacja sanitarna wsi w miejscowościach: Gorzów Śląski-Więckowice, Pawłowice, Kozłowice, Jamy-II etap Pawłowice-Kozłowice
5 Budowa rurociągu tłocznego z Bierawy do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie -Koźlu
6 Poprawa jakości wody w Opolu w ramach programu ISPA (dotyczy 7 gmin)
7 Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta Brzeg
(PROJEKT ISPA)
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica
9 Studium wykonalności, aplikacja oraz ocena oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole - Zawadzkie w jego strefie ochronnej- Faza II".
10 Ochrona zbiornika wód głębinowych zbiornika GZWP 333 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowościach Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, No-wa Kuźnia, Chrząszczyce, Przysiecz, Ligota Prószkowska, Jaśkowice
11 Budowa kanalizacji dla wsi Rozwadza-Krępna
12 Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Gogolin zadanie IV "Konopnicka"
13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorula
14 Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany
15 Budowa kanalizacji w sołectwie Warmątowice
16 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory
17 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosorowice
18 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niezdrowice
19 Budowa kanalizacji sanitarnej Ujeździe
20 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kolonowskie- I etap
21 Kanalizacja sanitarna wsi Antoniów
22 Kanalizacja sanitarna wsi Dylaki i Biestrzynnik
23 Budowa sieci tranzytowej Szemrowice -oczyszczalnia Dobrodzień wraz z budową sieci kanalizacyj-nej wsi Szemrowice i Warłów gm. Dobrodzień
24 Budowa kanalizacji sanitarnej
25 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa dodatkowych obiektów w celu zwiększenia wydajności oczyszczalni z 200 m3/d do min. 600 m3/d 
26 Stworzenie podstaw systemu bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku- modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Prudnik, Łąka Prudnicka i Moszczanka
27 System ochrony wód powierzchniowych terenów wiejskich gminy Prudnik -budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec
28 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków -Północna Pierzeja Rynku 
29 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chróścina wraz z przy łączami, sieci tranzytowej Chróścina-Skoroszyce i likwidacja oczyszczalni ścieków
30 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rejonu śródmieścia w Głuchołazach
31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice
32 Kanalizacja sanitarna na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kościuszki -Żeromskiego w Grodkowie
33 Program Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy
34 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami oraz przepompowniami i rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strojec
35 Kanalizacja sanitarna wsi w miejscowościach: Gorzów Śląski-Więckowice, Pawłowice, Kozłowice, Jamy-III etap Kozłowice- Jamy
36 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Ciasnej w Oleśnie
37 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi: Julianpol, Jaworzno Bankowe, Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna
38 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju
39 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popielów-II etap- rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego
40 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Zagwiździu - Etap II, zadanie 2
41 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Kępa -III etap
42 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów Opolski
43 Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przykanalikami w miejscowości Dąbrówka Górna
44 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblów
45 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lasocice
46 Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra, Strzeleczki, Komorniki, Łowkowice oraz tranzyt Dobra -Komorniki
47 Budowa kolektora sanitarnego Nowe Gołuszowice oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków
48 Budowa tłocznego kolektora sanitarnego Głubczyce Sady- Głubczyce
49 Kanalizacja sanitarna dla wsi Grobniki, Debrzyca, Widok z tranzytem
50 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kietrzu
51 Przebudowa instalacji odprowadzania ścieków z zakładu mleczarskiego TOSKA Sp. z o.o. w Głubczycach wraz z budową obiektu podczyszczenia i neutralizacji ścieków produkcyjnych
52 Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Byczynie
53 Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami i przyłączami do budynków w miejscowości Stare Koźle
54 Rurociąg tranzytowy tłoczny z Solarni do oczyszczalni ścieków Zakładów Azotowych Kędzierzyn z wykonaniem i podłączeniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Solarnia, Dziergowice, Lubieszów
55 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
56 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluczbork i Lasowice Wielkie
57 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w miejscowościach: Zakrzów Ciężkowice, Jaborowice, Ligota Mała
58 Budowa osadnika wtórnego radialnego wraz z kanałem odprowadzającym ścieki oczyszczone na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie
59 Budowa chemicznej oczyszczalni ścieków w Kolonowskiem
60 Przedsięwzięcia z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospo-darkę wodną w ramach poszczególnych programów, w tym ISPA, SAPARD, PHARE
61 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstowicach 
62 Budowa kanalizacji sanitarnej Dębskiej Kuźni
63 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zopowy Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Bogdanowice

II. GOSPODARKA WODNA

1 Modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 194,0-199,0 na trasie Kościerzyce -Pisarzowice
2 Zbiornik małej retencji "Włodzienin" na rzece Troi, gm. Branice
3 Lewostronny wał rzeki Odry na odcinku Koźle- Landzmierz
4 Modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry km 186+000-192+300 na trasie Stobrawa -Kościerzyce w gm. Popielów powiat opolski oraz w gm. Lubsza powiat brzeski w woj. Opolskim.
5 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chocianowicach
6 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rudnikach z infrastrukturą towarzyszącą

III. OCHRONA POWIETRZA

1 Budowa elektrowni wodnej Krępna
2 Budowa nowej linii technologicznej pieca W-1 do wytopu szkła opakowaniowego
3 Remont baterii koksowniczej nr 8
4 Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Maleinowego
5 Modernizacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Ftalowego
6 Zastosowanie gazu koksowniczego do opalania kotła nr 12 na EC
7 Modernizacja części niskoprężnej turbiny 18K360 bloku nr 3
8 Modernizacja stacji wyparnej i gospodarki cieplnej
9 Modernizacja systemu grzewczego, systemu odwiórowania i odpylania oraz malarni na terenie zakładów nr 6 i nr 4 w Dobrodzieniu
10 Modernizacja kotłowni K-202 oraz automatyzacja procesów spalania w Brzegu
11 Modernizacja ciepłowni rejonowej K-452 w Strzelcach Opolskich
12 Budowa instalacji do produkcji biopaliwa
13 Modernizacja kotła WR-10 wraz z modernizacją instalacji odpylania (II etap)-ciepłownia K-623
14 Termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego w Oleśnie
15 Modernizacja źródła ciepła oraz termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
16 Termomodernizacja budynków PWSZ w Nysie
17 Modernizacja gospodarki cieplnej -Przędzalni w Podlesiu
18 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dytmarowie
19 Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy
20 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pawłowiczkach
21 Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce oraz modernizacja systemu grzewczego
22 Przebudowa instalacji odpylania spalin w kotłowni węglowej przy ul. Jagiellońskiej w Nysie
23 Budowa instalacji i obiektów oraz montaż urządzeń służących wykorzystaniu tzw. energii odnawialnej
24 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, w szczególności związane z zaopatrzeniem w energię, w tym z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej; z wyłączeniem sieci energetycznych, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach poszczególnych programów, w tym ISPA, SAPARD, PHARE
25 Opracowanie programów ochrony powietrza wraz z budową wojewódzkiego katastru emisji 

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1 Rozbudowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Opolu
2 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. Gać -II etap
3 Recykling odpadów opakowaniowych z aluminium oraz kabli i złomów metali nieżelaznych
4 Budowa zakładu do pozyskiwania i przerobu oleju krakingowego z katalitycznego krakingu poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych na komponenty paliw płynnych
5 Zakład recyklingu odpadów, pozyskiwania paliw zastępczych i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
6 Stacja załadunku opon wraz z instalacją podawania opon do pieca obrotowego nr 2
7 Budowa instalacji do regeneracji zużytych sypkich mas samoutwardzalnych wraz z modernizacją techniczną procesu formowania odlewów w Odlewni A
8 Likwidacja dzikich składowisk odpadów
9 Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym gm. Grodków
10 Realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
11 Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, realizowane z udziałem środ-ków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach poszczególnych programów, w tym ISPA, SAPARD, PHARE

V. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO

1. Dokończenie budowy przeciwpożarowej sieci obserwacyjnej w lasach woj. opolskiego
2 Realizacja programu zwiększania lesistości
3 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w zakresie przedstawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
4 Czynna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody województwa opolskiego
5 Sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasów niepaństwowych

VI. MONITORING

1. Zakup sprzętu i aparatury w ramach wspomagania systemów pomiarowo-badawczych kontroli zakładów oraz monitoringu środowiska
2 Rozbudowa sieci pomiarowej imisji zanieczyszczeń powietrza w województwie

VII. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW (NZŚ)

1. Unieszkodliwianie przeterminowanych środków ochrony roślin oraz odpadów o nieznanym składzie
2 Wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. Opolskiego w sprzęt do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska


VIII. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1 Zadania nagrodzone i wyróżnione w VIII edycji konkursu na program edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole