Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista zadań priorytetowych na rok 2005

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblów
2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wsi Grobniki, Grobniki-Widok i Debrzyca
3. Oczyszczanie ścieków w Brzegu ISPA BRZEG
4. Poprawa jakości wody w Opolu ISPA OPOLE
4aBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
4b. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola Grotowice.
Budowa kolektora ściekowego "K" w Opolu, ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na SUW Grotowice
4c. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa - Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice
4d. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów, Wróblin.
Budowa magistrali wodociągowej "Południe" w Opolu
5. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle ISPA Kędzierzyn-Koźle
6.Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu nr 3 w Białej
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle
8. Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Bierawy do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racławice Śląskie EFRR
10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w Głogówku, Mochowie i Dzierżysławicach
11. Rozwój turystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Ozimek – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie, tranzyt z Dylak i Jedlic oraz budowa kanalizacji w Antoniowie I etap PHARE
12. Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku
-modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Prudnik,
-sieć kanalizacyjna we wsi Łąka Prudnicka,
-sieć kanalizacyjna we wsi Moszczanka PHARE CBS
13. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (kolektor, przyłącza, sieć rozdzielcza) w gminie Kolonowskie PHARE
14. Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w Popielowie i w Starych Siołkowicach PHARE
15. Odprowadzanie ścieków sanitarnych z miasta Nysy i wsi gminy Nysa FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
16. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zbiornika wód podziemnych Opole-Zawadzkie FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
17. Systemy kanalizacyjne gminy Głubczyce FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
18. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w powiecie namysłowskim FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
19. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
20. Ochrona zlewni rzeki Troi FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
21. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej u źródeł Prosny poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w oparciu o oczyszczalnię ścieków w mieście Praszka FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
22. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
23.Program ochrony wód zlewni rzek Ślęza i Oława – program gospodarki wodno - ściekowej w gminie Grodków FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica III i IV etap 
25. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim
26. Regulacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Lewin Brzeski:
1. Budowa przepompowni ścieków w Skorogoszczy wraz z kanalizacją 
sanitarną do oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim oraz przyłączami 
w ul. Nysańskiej i Ochronnej na osiedlu za Nysą w Lewinie Brzeskim
2. Budowa oczyszczalni ścieków we Wronowie
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Błażejowicach
27. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu za torami PKP w Lewinie Brzeskim
28. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Czamborowa
29. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach – etap I
30. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej – etap II”
31. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mąkoszycach EFRR
32. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kietrzu
33. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zubrzyce, Zopowy i Zopowy Osiedle
34. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grobniki –etap II oraz wsi Debrzyca 
35. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goworowice EFRR
36. Budowa sieci kanalizacyjnej i kolektora przesyłowego w dolinie Złotego Potoku INTERREG
37. Budowa kolektora sanitarnego na trasie Stradunia - Grocholub - Walce II etap
38. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lasocice etap II
39. Budowa sieci tranzytowej Szemrowice - oczyszczalnia Dobrodzień wraz z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Szemrowice i Warłów,
40. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Zagwiździu etap II
zadanie 2
41. Ochrona wód głębinowych zbiornika GZWP 333 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Źlinice, Boguszyce, Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Nowa Kuźnia, Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz
42. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalachów
43. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło 
44. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowe dla wsi Kobylice II etap
45. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu
46. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zawada, Kotórz Mały i Węgry
47. Budowa kanalizacji w Antoniowie II etap
48. Budowa kanalizacji we wsi Dylaki
49. Budowa kanalizacji we wsi Biestrzynnik
50. Budowa kanalizacji we wsiach: Szczedrzyk, Schodnia i Pustków
51. Budowa kanalizacji sanitarnej - północna pierzeja Rynku w Niemodlinie EFRR
52. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szyszaków - Wygiełdów
53. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strojec
54. Kanalizacja sanitarna wsi w miejscowościach Gorzów Śl.-Więckowice, Pawłowice, Kozłowice - Jamy etap IV
55. System ochrony wód powierzchniowych terenów wiejskich Gminy Prudnik-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice i Wierzbiec
56. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanek
57. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suche Łany – etap I
58. Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Szymiszowie
59. Budowa kanalizacji sanitarnej dla SAG Olszowa
60. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice i Grzeboszowice oraz dla SAG (Strefa Aktywności Gospodarczej) Nogowczyce
61. Budowa kanalizacji dla wsi Olszowa i Klucz
62. Modernizacja oczyszczalni w Skoroszycach
63. Przedsięwzięcia z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych.

II. GOSPODARKA WODNA

1.Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi EFRR
2. Modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa - Stare Kolnie w gminie Popielów
3. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych.

III. OCHRONA POWIETRZA

1. Budowa MEW na rzece Widawie w Namysłowie EFRR
2. Modernizacja zbiorników magazynowych w Bazie Paliw Nr 41 w Kędzierzynie-Koźlu
3. Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Maleinowego
4. Modernizacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Ftalowego
5. Modernizacja kotłowni K-452 w Strzelcach Opolskich
6. Modernizacja kotłowni K-651 w Krapkowicach
7. Modernizacja kotła WLM nr 1 i nr 3 KOFAMA
8. Modernizacja układu hydraulicznego w K-628 w Białej
9. Modernizacja kotłowni K-259 w Grodkowie
10. Modernizacja kotłowni K-202 w Brzegu
11. Przebudowa instalacji odpylania spalin w kotłowni przy ul. Jagielońskiej w Nysie
12. Eliminacja niskiej emisji, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i modernizacja centralnych źródeł ciepła na terenie województwa opolskiego
13. Budowa instalacji i obiektów oraz montaż urządzeń służących wykorzystaniu tzw. energii odnawialnej
14. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach funduszy strukturalnych

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1. Budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu – I etap
2. Budowa zakładu do pozyskiwania i przerobu oleju krakingowego z katalitycznego krakingu poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych na komponenty paliw płynnych
3. Budowa kwatery nr 2 na składowisku w miejscowości Gać
4. Budowa stacji przeładunkowej i rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie INTERREG
5. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach
6. Budowa stacji sortowania na Miejskim Składowisku Odpadów
7. Zadania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami w tym:
A - modernizacja i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów ekologicznych
B - likwidacja mogilników i magazynów odpadów niebezpiecznych
8. Zadania związane z unieszkodliwianiem substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) 
9. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach funduszy strukturalnych

V. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO

1. Uporządkowanie gospodarki drzewostanem wokół kompleksu zabytkowego w Górze Św. Anny PROMESA
2. Budowa pawilonu paleontologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I część budowlana z podstawowymi instalacjami 
PROMESA
3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w zakresie przedstawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
4. Czynna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody województwa opolskiego

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Zadania wybrane w trybie konkursu w czterech kategoriach tematycznych:
- wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno - promocyjnych
- promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowanie czasopism i wkładek ekologicznych oraz cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych
- wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną
- wspieranie konferencji, seminariów i szkoleń istotnych dla edukacji ekologicznej.

VII. MONITORING

1. Zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury badawczej w ramach wspomagania systemów pomiarowo - badawczych – kontroli zakładów oraz monitoringu środowiska 

VIII. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW (NZŚ)

1. Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
2. Zakup sprzętu i środków łączności na wyposażanie jednostek OSP woj. opolskiego do działań związanych z ratownictwem ekologicznym

IX. POZOSTAŁE

1. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny – w przypadku zidentyfikowania takich stref w wyniku oceny jakości powietrza przez WIOŚ 
2. Wyznaczenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, wyposażonych w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole