Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista zadań priorytetowych w roku 2006 proponowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW

I. OCHRONA WÓD

1. Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Kędzierzyn –Koźle
Fundusz Spójności (Memorandum Finansowe 2003/PL/16/P/PE/046)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Reńska Wieś-etap III
3. Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
4. Ekologiczna stacja mycia cystern samochodowych wraz z oczyszczalnią i parkingiem ADR

II. GOSPODARKA WODNA

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
2. Rekonstrukcja warstwy filtra przed erozyjnym działaniem wody skarpy odwodnej zbiornika retencyjnego Otmuchów,
3. Ochrona od powodzi miasta Opola-zabezpieczenie Kanału Młynówka


1. Budowa stopnia wodnego Chróścice na rzece Odrze w km 168,280
Fundusz Spójności
2. Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej
Fundusz Spójności

III. OCHRONA POWIETRZA

1 Modernizacja Wytwórni Bezwodnika Kwasu Ftalowego (BKF III)
2 Budowa nowej instalacji Technicznego Kwasu Azotowego TK V wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej o wyd. 1 000 Mg/d
3 Przystosowanie turbin energetycznych bloków 370 MW do celów ciepłowniczych, budowa stacji wymienników ciepła na terenie Elektrowni oraz budowa ciepłociągu dla wyprowadzenia ciepła z terenu Elektrowni do sieci ciepłowniczej miasta Opola
4 Zmiana systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1. Wykonanie systemu odgazowania w celu ograniczenia emisji gazów. Rekultywacja terenu.
2. Linia technologiczna składu kruszywa mineralnego z odzysku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
3. Likwidacja składowiska odpadów poprodukcyjnych w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” S.A.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole