Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Procedura składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać w dowolnym terminie.

Wnioski powinny być sporządzone zgodnie z wzorami obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie Funduszu.

Wniosek po złożeniu do Funduszu jest rejestrowany i podlega szczegółowemu sprawdzeniu pod względem:

- oceny kompletności wniosku

zespół ds. realizacji zadań ekologicznych sprawdza prawidłowość sporządzenia i kompletność wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia, wnioski nieudokumentowane wyłączane są z dalszego postępowania.

- ocenie ekologiczno - technicznej

ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów przez zespół ds. realizacji zadań ekologicznych. W ramach tej oceny sprawdzana jest lokalizacja przedsięwzięcia i efekt ekologiczny. Jeżeli przedsię-wzięcie nie odpowiada "Kryteriom wyboru przedsięwzięć finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" wniosek zostaje wyłączony z dalszego postępowania (wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z uzasadnieniem)

- ocenie ekonomiczno -finansowej

stwierdzenie braków uniemożliwiających pełną ocenę finansową przedsięwzięcia, powoduje uznanie wniosku za niekompletny i wyłączenie go z dalszego postępowania . Oceny dokonuje zespół ds. realizacji zadań ekologicznych (wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z uzasadnieniem)

- ocenie zdolności kredytowej

ocena zdolności kredytowej w rozumieniu Prawa bankowego dokonywana jest przez zespół ekonomiczno - finansowy. Ocenie zdolności podlegają wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w formie pożyczki.

- decyzja Zarządu

sprawdzony i kompletny wniosek wraz z ocenami zespół ds. realizacji zadań ekologicznych przedkłada do rozpatrzenia przez Zarząd Funduszu. Po decyzji Zarządu o udzieleniu pożyczki lub dotacji, zespół ekonomiczno - finansowy przygotowuje umowę. Po negatywnym rozpatrzeniu wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z uzasadnieniem odmowy udzielenia pomocy finansowej.

- zatwierdzenie przez Radę Nadzorcza

Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wniosek o zatwierdzenie udzielonej pożyczki lub dotacji jeśli jej kwota przekracza 0,5% dochodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim. W roku 2004 jest to kwota 153 242,00 zł.

- uzgodnienie warunków umowy pożyczki

uzgadnianie warunków umowy z udziałem wnioskodawcy prowadzi, ze strony Funduszu, zespół złożony z Zarządu Funduszu, Głównego Księgowego i przedstawiciela zespołu ds. realizacji zadań ekologicznych prowadzącego wniosek. Uzgodnienie kończy się podpisaniem notatki ze spotkania w sprawie ustalenia warunków umowy. Warunki umów pożyczek nie przekraczających 0,5% dochodów, uzyskiwanych przez Fundusz w roku poprzednim określane są przez Zarząd Funduszu jednocześnie z podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki.

- kontrola

kontrole przeprowadzane są przez pracowników Funduszu i obejmują zarówno kontrolę dokumentacji przedsięwzięcia w Funduszu i u beneficjenta udzielonej pomocy, od złożenia wniosku do końcowego rozliczenia pożyczki lub dotacji i końcowego rozliczenia zadania oraz kontrole terenowa w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Kontrole terenowe są protokołowane i przeprowadzane z udziałem pożyczkobiorcy lub dotacjobiorcy. dotacjobiorcy uzasadnionych sytuacjach sporządzane są wystąpienia pokontrolne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole