Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać w dowolnym terminie. Wnioski powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie Funduszu.

 
Wniosek po złożeniu do Funduszu jest rejestrowany i rozpatrywany wg następującej procedury:
 
1)      ocena kompletności wniosku – sprawdzeniu podlega prawidłowość sporządzenia i kompletność wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca informowany jest o zakresie niezbędnych uzupełnień, wnioski nieudokumentowane wyłączane są z dalszego postępowania;
 
2)      ocena ekologiczno–techniczna - sprawdzana jest lokalizacja przedsięwzięcia, efekt rzeczowy i efekt ekologiczny. Jeżeli przedsięwzięcie nie odpowiada „Kryteriom wyboru przedsięwzięć finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” wniosek zostaje wyłączony z dalszego postępowania (wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z uzasadnieniem);
 
3)      ocena ekonomiczno–finansowa – sprawdza się czy wnioskodawca zapewnia środki finansowe do sfinansowania zadania, źródła tych środków, zgodność wnioskowanej kwoty z zasadami finansowania stosowanymi przez Fundusz;
 
4)      ocena zdolności pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki - ocena obejmuje badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej pożyczkobiorcy oraz proponowanego zabezpieczenia zwrotności pożyczki;
 
5)      decyzja Zarządu - sprawdzony i kompletny wniosek wraz z ocenami przedkładany jest do rozpatrzenia przez Zarząd Funduszu. Po decyzji Zarządu o udzieleniu pożyczki/dotacji:
- dla pożyczek i dotacji o wartości nieprzekraczającej 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, Zarząd podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki/dotacji, ustala jednocześnie jej warunki i poleca przygotowanie projektu umowy,
- dla pożyczek i dotacji o wartości powyżej 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, Zarząd podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki/dotacji i kieruje wniosek o jej zatwierdzenie do Rady Nadzorczej.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z uzasadnieniem odmowy udzielenia pomocy finansowej;
 
6)      zatwierdzenie wniosku przez Radę Nadzorczą - Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wniosek o zatwierdzenie udzielonej pożyczki/dotacji jeśli jej kwota przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim;
 
7)      uzgodnienie warunków umowy pożyczki - uzgadnianie warunków umowy z udziałem wnioskodawcy prowadzi, ze strony Funduszu, zespół złożony z członków Zarządu Funduszu i przedstawicieli zespołów oceniających wniosek. Uzgodnienie kończy się podpisaniem notatki ze spotkania w sprawie ustalenia warunków umowy;
 
8)      kontrola realizacji zadań - kontrole przeprowadzane są przez pracowników Funduszu i obejmują kontrolę dokumentacji przedsięwzięcia w Funduszu i u beneficjenta udzielonej pomocy od złożenia wniosku do końcowego rozliczenia pożyczki/dotacji i końcowego rozliczenia zadania oraz kontrole terenowe w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Kontrole terenowe są protokołowane i przeprowadzane z udziałem pożyczkobiorcy/dotacjobiorcy. W uzasadnionych sytuacjach sporządzane są wystąpienia pokontrolne;
 
9)      wypłata pożyczki/dotacji – dokonywana jest na podstawie dokumentów potwierdzających powstanie kosztów, w kwotach i terminach określonych w umowie;
 
10) rozliczenie końcowe pożyczki/dotacji i zadania – ocenia się spełnienie warunków umowy obejmujące m.in. wartość zadania, wykorzystanie środków Funduszu, uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego w umownym terminie. Beneficjent otrzymuje informację o wynikach rozliczenia końcowego;
 
11) częściowe umorzenie pożyczki – dokonywane jest na wniosek beneficjenta, jeżeli spełnione zostały warunki określone w umowie pożyczki, a umorzenie dopuszczone jest „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”;
 
12) rozliczenie umowy pożyczki – po spłaceniu pożyczki lub wymaganej jej części i naliczonych odsetek, Fundusz zawiadamia o tym Pożyczkobiorcę i dokonuje zwrotu lub wskazuje sposób odbioru dokumentów złożonych na zabezpieczenie zwrotności pożyczki.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole