Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu

Data wytworzenia:
2023-08-22
 1. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwane dalej Zasadami, są przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej, wchodzą w życie z dniem 02.01.2023 r. i będą stosowane przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd dla wniosków o dofinansowanie złożonych do Funduszu po tej dacie, z wyłączeniem zapisów zawartych w załączniku nr 3 poz. „Warunki spłaty”, które w uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu mogą być stosowane do umów o dofinansowanie zawartych przed wejściem w życie niniejszych Zasad.
 2. Terminy użyte w niniejszych Zasadach zostały opisane w Słowniku pojęć – Załącznik 1.
 3. Sposób rozpatrywania wniosków, podejmowania decyzji, zawierania umów o dofinansowanie oraz komunikacja z wnioskodawcami została opisana w Załącznik 2.
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej Funduszem, udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zgodnie z:
  1. „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu”;
  2. „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Opolu”, zwanych dalej Kryteriami wyboru;
  3. Rocznym planem finansowym;
   i niniejszymi Zasadami, z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.).
 2. Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i do wydatkowania tych środków przez Beneficjentów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
 3. Udzielanie pomocy publicznej następuje z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i krajowych, z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), z zastrzeżeniem art. 411 ust 3C i 3D ustawy.
 4. Fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i zawarciu umowy cywilnoprawnej z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie.
 5. Fundusz może przeznaczać środki na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, bez stosowania umowy cywilnoprawnej.
 6. Fundusz może przeznaczać środki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w formie przewidzianej w ustawie, na zasadach określonych dla dotacji. Dla przedsięwzięć realizowanych przez te jednostki Fundusz stosuje terminy i zasady właściwe dla finansowania zadań poprzez rezerwę budżetową państwa.
 7. Fundusz, po analizie wniosku o dofinansowanie, może uzależnić udzielenie dofinansowania lub jego wysokość od efektywności ekonomicznej zadania, albo zaproponować inną od wnioskowanej formę i warunki dofinansowania przedsięwzięcia.
 8. W przypadku udostępnienia środków Bankom w ramach dopłat do oprocentowania kredytów bankowych lub linii kredytowych na realizację określonych przedsięwzięć i dla określonych podmiotów Zarząd może odmówić udzielenia dofinansowania bezpośrednio ze środków własnych i skierować wnioskodawcę do właściwego banku.
 9. Udzielenie dofinansowania może być poprzedzone wydaniem promesy, po ocenie wniosku złożonego przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia.
 10. Fundusz udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć, w ramach następujących dziedzin:
  1. Ochrona atmosfery;
  2. Ochrona wód;
  3. Gospodarka wodna;
  4. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
  5. Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo;
  6. Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko;
  7. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna;
  8. Monitoring środowiska;
  9. Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych;
  10. Zadania międzydziedzinowe.
 11. Fundusz może udzielać dofinansowania w następujących formach:
  1. pożyczka inwestycyjna, pomostowa, płatnicza – Załącznik 3;
  2. umorzenie części pożyczki inwestycyjnej – Załącznik 4;
  3. dotacja – Załącznik 5;
  4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – Załącznik 6;
  5. kredytu w bankowych liniach kredytowych – Załącznik 7.
 12. Łączne dofinansowanie ze środków Funduszu z innymi środkami publicznymi nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, za wyjątkiem pożyczek pomostowych.
 13. Fundusz dopuszcza możliwość finansowania przedsięwzięć na podstawie umów o poprawę efektywności energetycznej EPC w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166).
 14. Fundusz może udzielić dofinansowania osobom fizycznym/rolnikom, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przedsięwzięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością, w formie:
  1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
  2. kredytów w bankowych liniach kredytowych;
  3. dedykowanych programów.
 15. Fundusz nie zawiera umów o dofinansowanie z podmiotami, które:
  1. nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie, i/lub
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Funduszu i wobec których zostały podjęte czynności windykacyjne.
 16. Fundusz za udzielone dofinansowanie nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji.
 17. Fundusz nie dofinansowuje:
  1. zakupu i montażu źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem:
   1. odnawialnych źródeł energii;
   2. magazynów energii;
   3. systemów zarządzania energią;
   4. przedmiotów dofinansowania określonych w dedykowanych programach;
  2. zakupu używanego sprzętu/pojazdów, za wyjątkiem pojazdów specjalistycznych, nie starszych niż 5 lat i spełniających normy emisji minimum Euro 5, z zastrzeżeniem zapisów określonych w Załączniku nr 4;
  3. przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których w ciągu dwóch lat od daty ich zakończenia, określonej w umowie, nie zostanie osiągnięty mierzalny efekt ekologiczny;
  4. zakupu gruntu pod inwestycje, uzbrojenia terenów pod przyszłe inwestycje;
  5. kosztów robocizny wykonanej siłami własnymi beneficjenta;
  6. materiałów i kosztów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, sprzętu i obiektów.
 18. Zarząd Funduszu może ustalić szczególne warunki dofinansowania np. w formie programu wsparcia finansowego dedykowanego dla wybranej grupy przedsięwzięć i/lub beneficjentów lub przystąpić do realizacji programu wsparcia finansowego w porozumieniu z innym podmiotem, na warunkach w nim określonych.
 19. W przypadku dofinansowania przedsięwzięć na podstawie dedykowanych programów, obowiązują terminy, tryb, formy i wysokość dofinansowania w nich określone. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio niniejsze Zasady.
 20. Fundusz ma prawo do kontrolowania przedsięwzięć na każdym etapie udzielania dofinansowania i ich rozliczania.
 21. Zasady obowiązujące w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie pozostają ważne i wiążące, w odniesieniu do zawartej umowy.
 22. Załączniki od 1. do 7. stanowią integralną część niniejszych Zasad.
 23. Przywołane w treści niniejszych Zasad dokumenty są dostępne na stronie internetowej
  Funduszu www.wfosigw.opole.pl

Wzory wniosków

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl

Terminy składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok lub do wyczerpania puli środków na dany rok, za wyjątkiem trybów przewidzianych dla PJB w odrębnych przepisach oraz przedsięwzięć objętych odrębnymi programami finansowania.
W przypadku ogłaszanych naborów do programów przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania wynika z terminów określonych w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Rejestracja wniosku

Każdy wniosek o dofinansowanie podlega rejestracji przez wpis do systemu informatycznego Funduszu.

Ocena wniosku

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem spełnienia warunków określonych w Zasadach i Kryteriach wyboru lub programach.
W przypadku stwierdzenia braku kompletności złożonego wniosku Fundusz powiadamia, z zachowaniem przynajmniej formy dokumentowej, wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.
Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w powiadomieniu o konieczności dokonania uzupełnień.
Decyduje data wpływu uzupełnień do Funduszu. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek ten nie będzie podlegał dalszej ocenie.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy termin ten może zostać przedłużony.
Fundusz na każdym etapie rozpatrywania wniosku może zażądać uzupełnień od wnioskodawcy.
Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o:

 1. udzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia,
 2. odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia;
 3. udzieleniu promesy na dofinansowanie.

Następnie wnioskodawca jest informowany o decyzji podjętej przez Zarząd. Powiadomienie dotyczące pkt. b) i c) wymaga formy pisemnej.

Decyzja o udzieleniu dofinansowania

Decyzja o udzieleniu dofinansowania podejmowana jest dla przedsięwzięć przygotowanych do realizacji, tj. m.in.:

 • posiadających dokumenty adekwatne do specyfiki przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji;
 • udokumentowane zostało pełne zbilansowanie finansowania kosztów całkowitych zadania.

Decyzja o odmowie udzielenia  dofinansowania

Fundusz może odmówić udzielenia dofinansowania, gdy:

 1. wniosek został złożony w sposób uniemożliwiający podjęcie przez Zarząd decyzji o dofinansowaniu przed dniem zakończenia zadania określonego we wniosku o dofinansowanie.
 2. przedsięwzięcie zostało zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania za wyjątkiem:
  • zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych, jeżeli od dnia poniesienia kosztów do dnia udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu upłynęło nie więcej niż 90 dni oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programów, dla których przyjęto odmienne rozwiązania;
  • przedsięwzięcie nie spełnia Kryteriów wyboru, warunków określonych w niniejszych Zasadach lub programach;
 3. Wnioskodawca nie ma zdolności do spłaty pożyczki we wnioskowanej wysokości lub nie ma akceptowanego przez Zarząd Funduszu zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zakres badania i sposób określania zdolności do spłaty pożyczki oraz formy zabezpieczenia jej spłaty ustala Zarząd;
 4. Wnioskodawca będący JST posiada negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki;
 5. Wnioskodawca będący kościelną osobą prawną lub związkiem wyznaniowym posiada negatywną opinię organu nadrzędnego o możliwości spłaty pożyczki;
 6. przepisy szczególne stanowią o niedopuszczalności udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu.

Procedura odwoławcza

Zarząd dokonuje ponownej oceny, na pisemny i uzasadniony wniosek podmiotu, któremu  Zarząd odmówił udzielenia dofinansowania lub udzielił niższe niż wnioskowane. Odwołanie od decyzji Zarządu nie może nastąpić później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
W przypadku podtrzymania przez Zarząd swojej decyzji, w/w podmiot, w ciągu 14 dni od otrzymania stanowiska Zarządu, może wystąpić z pisemnym, uzasadnionym  wnioskiem do Rady Nadzorczej Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie odmowy dofinansowania lub udzielenia niższego niż wnioskowane.
Zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą kończy postępowanie w sprawie.

Utrata mocy decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia

Następuje, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

 • nie zawrze umowy o dofinansowaniu lub
 • nie ustanowi wymaganego zabezpieczenia spłaty pożyczki w ciągu czterech miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowaniu.

W takim przypadku decyzja Zarządu  traci moc, chyba, że w jej treści określono inny termin lub podmiot ubiegający się o dofinansowanie złożył uzasadniony wniosek o wydłużenie tego terminu przed jego upływem.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Następuje przez złożenie stosownych oświadczeń przez osoby uprawnione do reprezentowania stron w terminie czterech miesięcy od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej. Dofinansowanie ze środków Funduszu udzielane jest na podstawie umów cywilnoprawnych, których integralną częścią są „Ogólne warunki zawierania umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW w Opolu”, dostępne na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl

Okres kwalifikowalności kosztów

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego, niebędącego wkładem własnym wnioskodawcy, może nastąpić najwcześniej po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż data określona w umowie o dofinansowanie. Poniesienie pierwszego kosztu rozumiane jest jako data wystawienia pierwszej faktury (w tym także faktury zaliczkowej) lub równoważnego dokumentu księgowego.

Wypłata i rozliczanie środków

Następuje po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia na podstawie kompletnego wniosku o płatność, sporządzonego według obowiązującego wzoru dostępnego na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.opole.pl
W przypadku niekompletnego wniosku o płatność Fundusz ma prawo zawiesić wypłatę środków lub wypłacić dofinansowanie w części prawidłowo rozliczonej. Faktury wystawione w walucie obcej rozliczane będą według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
Przelew środków pieniężnych z tytułu udzielonego dofinansowania następuje zgodnie z zawartą umową.
Udzielone przez Fundusz dofinansowanie może być wypłacane w ratach po przedstawieniu faktur rozliczających faktyczne wykonanie etapu realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kwot planowanych do wypłaty.
Dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, na podstawie szczegółowych warunków określonych umowie.
Wypłata rat udzielonego dofinansowania następuje zgodnie z postanowieniami umowy.
Rozliczanie dofinansowania udzielanego przez Fundusz następuje na podstawie dokumentów, zgodnie z zawartą umową.

Obowiązki beneficjenta

Beneficjent zobowiązany jest do znakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami znakowania przedsięwzięć dofinansowywanych  ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl
Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowanego przez Fundusz przez minimum 5 lat licząc od daty jego zakończenia. Warunek ten nie dotyczy zdarzeń losowych.
Na każdym etapie realizacji  przedsięwzięcia, beneficjent zobowiązany jest do informowania Funduszu o wysokości dofinansowania uzyskanego z innych źródeł.

Warunki dodatkowe

Zmiany warunków zawartych umów zostaną określone w ich treści.

Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia

Następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie i innych dokumentach z nią związanych.

Podstawa dofinansowania

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Rodzaj przedsięwzięć

Przedsięwzięcia określone w Ustawie oraz wpisujące się w Zasady. Warunki udzielania pożyczek płatniczych ustalane jest przez Radę Nadzorczą Funduszu wg odrębnych zasad.

Rodzaje wnioskodawców

JST i ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne;Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);Osoby prawne w rozumieniu przepisów art. 33 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145);Wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737).

Intensywność dofinansowania

Fundusz uzależnia udzielenie i wysokość pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy (w rozumieniu prawa bankowego) oraz od odpowiedniego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także od bieżących możliwości finansowych Funduszu i wynosi: dla pożyczek inwestycyjnych do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym wnioskowana kwota nie może być niższa niż 10 000 zł;dla pożyczek pomostowych do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i/lub Krajowych.   W przypadku przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu możliwe jest łączenie pożyczki z dotacją, z zastrzeżeniem, że: łączna wysokość udzielonego dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych,orazudzielona pożyczka nie będzie podlegać umorzeniu.   W przypadku przedsięwzięć współfinansowanych z innych środków publicznych krajowych i/lub zagranicznych: wysokość pożyczki inwestycyjnej udzielana jest do 100% wkładu własnego beneficjenta;wysokość pożyczki pomostowej udzielana jest do 100% uzyskanego dofinansowania ze środków publicznych.

Wysokość oprocentowania

Fundusz stosuje oprocentowanie zmienne: preferencyjne ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.), tj. dla:pożyczek inwestycyjnych: 0,4 s.r.w.nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym, pożyczek pomostowych: 0,2 s.r.w.nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych i jest ustalane dla zadań, które podlegają przepisom o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i nie może być mniejsze niż:3% w stosunku rocznym i nie mniej niż – stopa bazowa ustalona na dzień zawarcia umowy, powiększona o marżę.

Warunki spłaty pożyczki

Okres spłaty pożyczki inwestycyjnej określany jest w umowie pożyczki i ustalany na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej. Ponadto, okres ten uzależniony jest od wysokości pożyczki ijest liczony jako czas od planowanej daty wypłaty pożyczki lub jej pierwszej raty do dnia całkowitej jej spłaty, tj.:  

Okres spłatyWysokość pożyczki
do 5 latdo 100 000 zł
do 10 lat*od 100 000 zł do 1 000 000 zł
do 15 lat*powyżej 1 000 000 zł
do 8  latdla kredytów udzielanych w ramach linii kredytowych

Do długości okresu spłaty pożyczki uwzględnia się karencję w spłacie rat kapitałowych, *W uzasadnionych przypadkach okres spłaty można wydłużyć o max 5 lat. Warunek ten dotyczy również czynnych pożyczek inwestycyjnych.

Spłata rat pożyczki pomostowej następuje w terminie do 7 dni od otrzymania środków z innych źródeł finansowania danego przedsięwzięcia na rachunek pożyczkobiorcy.

Warunki dodatkowe

Karencja w spłacie rat do 6 miesięcy.

Warunki umarzania

Wszczęcie procedury przyznania umorzenia spłaty części pożyczki następuje na wniosek Pożyczkobiorcy, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zarząd Funduszu, dostępnego na stronie internetowej Funduszu, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 1. przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone w terminach określonych w umowie pożyczki;
 2. okres spłaty pożyczki jest dłuższy niż 5 lat (warunek dotyczy umów zawartych po dniu 1 stycznia 2019 r.);
 3. łączne opóźnienie w spłacie rat pożyczki, w całym okresie spłaty, nie przekroczyło 45 dni kalendarzowych;
 4. zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie pożyczki;
 5. dokonano częściowej spłaty pożyczki w wysokości nie mniejszej niż 80% kapitału i jednocześnie nie dokonano całkowitej spłaty pożyczki przed dniem złożenia wniosku o częściowe umorzenie;
 6. przedsięwzięcie nie podlegało refundacji z innych środków publicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej;
 7. w ramach tego samego przedsięwzięcia nie została udzielona dotacja ze środków Funduszu;
 8. Pożyczkobiorca i podległe mu lub nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia opłat i kar stanowiących przychody Funduszu i innych zobowiązań wobec Funduszu;
 9. Pożyczka nie została udzielona na warunkach rynkowych.

Umorzeniu nie podlegają:

 1. pożyczki udzielone na przygotowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  Warunek ten nie dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj oraz wszystkie roboty budowlane przewidziane w dokumentacji zostały wykonane;
 2. pożyczki pomostowe i płatnicze;
 3. pożyczki dla których umorzenie stanowiłoby pomoc publiczną inną niż „de minimis” za wyjątkiem pomocy publicznej w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 4. pożyczki w ramach których:
  • zakupiono używany sprzęt/pojazd specjalistyczny;
  • zrealizowano przedsięwzięcia wynikające  z administracyjnego nakazu usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska;
 5. kredyty udzielone w ramach linii kredytowej ze środków Funduszu oraz w ramach podpisanych z bankami umów na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Wysokość umorzenia

Wysokość umorzenia do 20% udzielonej pożyczki oraz nie więcej niż 1 000 000,00  zł.
O ostatecznej wysokości umorzenia pożyczki decyduje Zarząd, na podstawie bieżących możliwości finansowych Funduszu. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu części pożyczki brane są pod uwagę zasady umarzania pożyczek obowiązujące w Funduszu w dniu podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowaniu w formie pożyczki.

Warunki dodatkowe

Złożenie wniosku o częściowe umorzenie pożyczki nie wstrzymuje biegu określonych w umowie terminów spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki. W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w umowie, możliwe jest ubieganie się o częściowe umorzenie pożyczki nieuwzględnione w Rocznym planie finansowym, po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • zachowany został co najmniej 5‑letni rzeczywisty okresy spłaty pożyczki, który zostanie obliczony jako czas od faktycznej daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do dnia faktycznej spłaty części pożyczki uprawniającej do ubiegania się o umorzenie,
 • istnieją możliwości finansowe Funduszu,
 • wnioskowana kwota umorzenia nie może być wyższa niż 50% wartości umorzenia przypadającego na rok, w którym to umorzenie było planowane.

Opisane warunki dodatkowe weryfikowane są zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku o częściowe umorzenie.

Podstawą ubiegania się o dotację są koszty kwalifikowane niezbędne do zrealizowania wybranego poniżej zakresu przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 5 000 zł.

Uwaga: Fundusz może uzależnić udzielenie dofinansowania w formie dotacji od właściwego prawnego zabezpieczenia ewentualnego jej zwrotu.

Zakres i wysokość dotacji w podziale na dziedziny:

Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN 
PJB;
JST oraz ich jednostki organizacyjne;
Kościelne osoby prawne;
Podmioty lecznicze: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą;
Państwowe szkoły wyższe;
Instytuty badawcze.
Instalowanie systemów wykorzystujących OZE.50   PJB: 100400 000 
Instalowanie systemów zarządzana energią, w tym magazyny energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami ładowania.800 000
Modernizacja kotłowni na paliwa stałe na źródła ciepła energooszczędne, niskoemisyjne, wykorzystujące OZE, energię elektryczną, ciepło systemowe oraz paliwa: gazowe, olejowe i stałe.100 000   dla OZE: 400 000Koszty kwalifikowane stanowią wyłącznie koszty związane z modernizacją kotłowni. Nie dopuszcza się finansowania zakupu  źródeł ciepła na paliwa stałe w przypadku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu; Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania określone w:
– aktach prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione;
– Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub 2015/1185 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).
PJB;JST oraz ich jednostki organizacyjne.Rozwój elektromobilności m.in. poprzez dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz na inne paliwa alternatywne.50   PJB: 10080 000/ 1 pojazd hybrydowy   120 000/ 1 pojazd elektryczny /na paliwo alternatywne 
JST.Modernizacja oświetlenia ulicznego np. z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań, odnawialnych źródeł energii i rozwiązań hybrydowych.80300 000Realizacja przedsięwzięcia na majątku własnym wnioskodawcy lub na majątku przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, przekazanego jst do użytkowania/eksploatacji na podstawie stosownej umowy/porozumienia.
Wniosek o dotację JST może złożyć 1 raz w roku kalendarzowym.
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
PJB;
JST oraz ich jednostki organizacyjne;
Kościelne osoby prawne;
Podmioty lecznicze: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą;
Państwowe szkoły wyższe;
Instytuty badawcze.
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych np. indywidualnej oczyszczalni.50  
PJB: 100
100 000Budowa  przyłącza kanalizacyjnego może być kosztem kwalifikującym się do objęcia pomocą tylko w przypadku jego łącznej budowy wraz z oczyszczalnią ścieków.
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
PJB;JST oraz ich jednostki organizacyjne;
Państwowe szkoły wyższe.
Inwestycje w zieloną i niebieską infrastrukturę, m.in. poprzez instalacje zielonych ścian, dachów, zatrzymanie spływu wód powierzchniowych, modernizacja i tworzenie systemów melioracji i retencjonowania wody oraz systemy zarządzania infrastrukturą.50  
PJB: 100
1 000 000Zadania związane z melioracją nie mogą dotyczyć bieżącego utrzymania/czyszczenia rowów melioracyjnych, powinny natomiast obejmować odbudowę i budowę systemu melioracji, powiązanego z retencjonowaniem wody.
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
Starosta;
RDOŚ w Opolu.
Koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 101 ust. 6ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).100 
JST;
RDOŚ w Opolu.
Przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.100125 000 
JST.Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.90300 000 
Podmioty władające publicznymi szpitalami.Usuwanie i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych związanych z minimalizowaniem zagrożenia epidemicznego.90100 000Ubieganie się o dotację jest możliwe w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.7).
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
JST i ich jednostki organizacyjne;
Państwowe szkoły wyższe.
Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.50Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą mogą zostać zaliczone koszty infrastruktury technicznej (np. budowa/remont ścieżek spacerowych, oświetlenie terenu, zakup ławek, koszy na odpady itp.) w wysokości do  25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z rewaloryzacją zieleni.
PJB;JST i ich jednostki organizacyjne;
PGL RDLP obejmująca swoim zasięgiem teren województwa opolskiego oraz nadleśnictwa z terenu województwa opolskiego.
Zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych na terenach użytku publicznego w celu zachowania bioróżnorodności.95  
PJB: 100
30 000Warunkiem przyznania dotacji jest zastosowanie roślin wieloletnich, gwarantujących zachowanie min. trzyletniego okresu trwałości. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup i montaż domków dla owadów, których koszt nie może stanowić więcej niż 20% otrzymanego dofinansowania  do kosztów kwalifikowanych. Realizacja Będące właścicielami gruntów, bądź posiadające prawo dysponowania gruntem.
RDOŚ w Opolu;
PZW.
Zadania czynnej ochrony w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000.100250 000 
Opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).100250 000 
Prowadzenie monitoringu przyrodniczego.100300 000 
Województwo opolskie.Opracowanie audytów krajobrazowych zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt. 25 a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.100100 000 / rok 
JST i ich jednostki organizacyjne;
RDOŚ w Opolu.
Likwidacja gatunków inwazyjnych, w tym m.in. barszczu Sosnowskiego, rdestu i innych.10030 000 
Państwowe szkoły wyższe;
Instytuty badawcze;
Parki krajobrazowe i ich zespoły;
związki wyznaniowe i organizacje kościelne;
JST oraz ich jednostki organizacyjne i spółki gminne.
Odbudowa populacji gatunków rodzimych pszczół na terenie województwa opolskiego połączone z monitoringiem i działaniami edukacyjnymi.8040 000Koszt działań edukacyjnych nie może przekroczyć 20% otrzymanego dofinansowania  do kosztów kwalifikowanych.
PGL RDLP obejmująca swoim zasięgiem teren województwa opolskiegoZadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne50150 000 
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
Media (prasa, radio, telewizja, internet) mające swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju na rzecz mieszkańców województwa opolskiego.8040 000W zakres kosztów kwalifikowanych zaliczyć będzie można zakup nagród rzeczowych przyznawanych w konkursach wiedzy, plastycznych, fotograficznych, które mogą stanowić m.in: wydawnictwa, art. szkolne i plastyczne, dyplomy, drobny sprzęt sportowo-turystyczny, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny, fotograficzny i komputerowy, gry dydaktyczne – nie więcej niż do wysokości 25% otrzymanego dofinansowania  do kosztów kwalifikowanych.
JST i ich jednostki organizacyjne;
Publiczne szkoły wyższe;
Parki krajobrazowe.
PGL RDLP obejmująca swoim zasięgiem teren województwa opolskiego oraz nadleśnictwa z terenu województwa opolskiego.
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej, z wyłączeniem przedsięwzięć, których przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego (niniejsze wyłączenie nie dotyczy zakupu i montażu tablic edukacyjnych).10050 000Zakup pomocy dydaktycznych lub wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych, które będą spełniać kryteria środków trwałych, służących wyłącznie edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zakup nagród rzeczowych przyznawanych w konkursach wiedzy, plastycznych, fotograficznych, które mogą stanowić: wydawnictwa, art. szkolne i plastyczne, dyplomy, drobny sprzęt sportowo-turystyczny, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny, komputerowy i fotograficzny, gry dydaktyczne – nie więcej niż do wysokości 25% otrzymanego dofinansowania  do kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dotację można złożyć 1 raz w roku kalendarzowym.
PJB.Dofinansowanie do szkoleń w zakresie ochrony środowiska.10020 000Jednostki mogą otrzymać dotację 1 raz w roku kalendarzowym.
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
RDOŚ w Opolu;
Instytuty badawcze.
Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.100 
PJB;
JST.
Rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska, w tym wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.80  
PJB: 100
 
PJB.Wsparcie realizacji zadań kontrolnych realizowanych w celu zwiększenia możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska, utrzymania standardów środowiskowych oraz poprawności realizacji decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych przez organ inspekcji ochrony środowiska i inne organy ochrony środowiska.100  50 000 / rok 
JST;
Instytuty badawcze.
Realizacja zadań w ramach innych systemów kontrolnych i pomiarowych niż państwowy  monitoring środowiska oraz badania stanu środowiska.50 
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
%PLN
PJB;
JST.
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska.70  
PJB: 100
 
PJB;Wsparcie działań kontrolnych zmierzających do ograniczenia występowania poważnych awarii oraz określenia rozmiarów i skutków środowiskowych w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i poważnych awarii100 
JST;
OSP;
WOPR.
Zakup sprzętu na doposażenie jednostek OSP oraz WOPR w sprzęt niezbędny do działań związanych z ratownictwem ekologicznym.50  100 000 
Podmiot uprawniony do otrzymania dotacjiZakres przedsięwzięciaMaksymalna wysokość dofinansowania  do kosztów kwalifikowanychWarunki dodatkowe
PJB;
JST.
Tworzenie systemu kontroli wnoszenia opłat, przewidzianych ustawą, za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat.50
PJB: 100
 
PJB;
JST.
Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do  informacji o środowisku.  50
PJB: 100
 
PJB;
JST;
CBR;
Instytuty badawcze;
Publiczne szkoły wyższe.
Badania i upowszechnianie wyników badań oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.50
PJB: 100
 
Opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska  i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw.50
PJB: 100
 
JST.Opracowywanie wojewódzkich programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych, programów ochrony przed hałasem, programów ochrony i rozwoju zasobów wodnych, planów gospodarki odpadami, planów gospodarowania wodami oraz krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów.90 
PJB;
JST i ich jednostki organizacyjne.
Zakup nowych specjalistycznych pojazdów służących do działań kontrolnych oraz określenia zagrożeń środowiskowych i oceny skutków wystąpienia poważnych awarii.50
PJB: 100
150 000 / rok 
JST i ich spółki z 100% udziałem JSTSystemy zmierzające do tworzenia gospodarek o obiegu zamkniętym (GOZ) w celu minimalizowania zużycia surowców oraz powstawania odpadów.50800 000 

Podstawa dofinansowania

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Przeznaczenie

Udostępnienie bankom, wybranym przez Fundusz, środków finansowych z przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania udzielanych przez banki preferencyjnych kredytów na realizację przedsięwzięć określonych w Ustawie i wskazanych  przez Fundusz. Obsługę wnioskodawców prowadzi bank.

Wysokość kredytu bankowego

Do 90 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że Fundusz może określić maksymalną wysokości kwoty udzielonego przez bank kredytu. Kwota preferencyjnego kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania nie może być niższa niż 1 000 000 zł.

Maksymalna wysokość dopłat Funduszu do oprocentowania kredytu w stosunku rocznym

Oprocentowanie stałe, nie mniej niż 2,75 %.

Okres udzielania dopłat do kredytu

Okres ten nie może przekraczać 7 lat i liczony jest od planowanej daty wypłaty przez bank kredytu (lub jego pierwszej raty).

Warunki dodatkowe

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych są realizowane za pośrednictwem banków, z ich środków na ich ryzyko, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Funduszem a bankiem. W umowach tych uszczegóławia się warunki współpracy określając m.in.: docelową grupę podmiotów mogących skorzystać z dopłat do oprocentowania;rodzaj przedsięwzięć;okres spłaty kredytu;maksymalną wysokość oprocentowania;maksymalną kwotę udzielanego przez Bank kredytu preferencyjnego.

Warunki zabezpieczenia

Warunki zabezpieczenia spłaty kredytu przez kredytobiorcę ustala bank.

Podstawa dofinansowania

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Wysokość kredytu

Do 90 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że Fundusz może określić maks. kwotę.

Oprocentowanie kredytu

0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%.

Maksymalna wysokość dopłat Funduszu do oprocentowania kredytu w stosunku rocznym

0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,75 %.

Warunki spłaty kredytu

Do 8 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji w spłacie rat do 6 miesięcy.

Dodatkowe preferencje

Mogą być określone pomiędzy Funduszem a bankiem.

Warunki dodatkowe

Fundusz udostępnia bankom środki na udzielanie kredytów i dotacji w ramach bankowych linii kredytowych na podstawie zawartych z nimi umów. W umowach tych uszczegóławia się m.in.: docelowa grupę podmiotów mogących skorzystać z dopłat do oprocentowania;rodzaj przedsięwzięć;okres spłaty; maksymalną kwotą udzielanego przez Bank kredytu preferencyjnego. W przypadku ich udostępnienia na określone przedsięwzięcia i dla określonych podmiotów Zarząd może odmówić udzielenia dofinansowania bezpośrednio ze środków własnych i skierować wnioskodawcę do właściwego banku.

Warunki zabezpieczenia

Warunki zabezpieczenia udzielonego kredytu ustala bank.