Majątek

Data wytworzenia:
2023-08-24

Informacja publiczna – MAJĄTEK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, działający jako samorządowa osoba prawna, w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, jest właścicielem posiadanego majątku.

Majątek Funduszu stanowią rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Majątek Funduszu za rok 2022 (w zł)

MajątekWartość brutto
Środki trwałe3 873 716,96
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)420 005,84
b) Budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 227 160,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny151 983,08
d) Środki transportu15 831,55
e) Inne środki trwałe58 736,34
Wartości niematerialne i prawne106 127,36

Stan na dzień: 31.12.2022 r.

Fundusz osiąga przychody z których finansuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody Funduszu stanowią:

  • wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych,
  • nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
    i administracyjnych kar pieniężnych,
  • przychody finansowe (w tym przede wszystkim: odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, oprocentowanie linii kredytowej, oprocentowanie wolnych środków w formie depozytów i zarządzania overnight w ramach konsolidacji sektora finansów publicznych, odsetki karne),
  • pozostałe przychody.

Uzyskane przychody przeznaczane są na finansowanie ochrony środowiska i pokrycie kosztów funkcjonowania Funduszu.

Czytaj dalej Działalność Funduszu.