Status prawny Funduszu

Data wytworzenia:
2023-08-25

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2556 ze zm.).

Zasady gospodarki finansowej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.nr 226 poz. 1479).

Fundusz jednostką należącą do sektora finansów publicznych – samorządową osobą prawną,  w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm. ). Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Funduszu określa  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386).