Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Majątek
Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ukierunkowana jest na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wojewódzki Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest przede wszystkim na zadania o istotnym znaczeniu z punktu widzenia potrzeb ochrony środowiska. Charakterystyka przedsięwzięć, na realizację których można otrzymać pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu znajduje się w „Kryteriach wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
 
Podstawowym źródłem przychodów Wojewódzkiego Funduszu są opłaty wnoszone przez podmioty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” opłaty te są wprost proporcjonalne do ilości zanieczyszczeń wprowadzanych przez podmiot do środowiska. Jednostkowe opłaty za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń ustala na drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Wnoszenie opłat i ich wysokość ustalana jest samodzielnie przez zobowiązane podmioty.
 
Przychody Wojewódzkiego Funduszu osiągane są głównie z opłat za korzystanie ze środowiska, kar pieniężnych za naruszenie wymagań jego ochrony oraz pozostałych przychodów osiąganych za podstawie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. art. 401 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz z operacji finansowych (odsetki, dywidendy).
 
Rzeczywisty strumień środków pieniężnych dostępnych na finansowanie ochrony środowiska oprócz wymienionych powyżej przychodów uzupełniany jest wpływami pochodzącymi ze zwrotów rat pożyczek i kredytów udzielonych w latach poprzednich.
 
Uzyskane wpływy przeznaczane są na finansowanie ochrony środowiska i pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu.
 
Wojewódzki Fundusz finansuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie pomocy bezzwrotnej i zwrotnej. Do bezzwrotnych form pomocy finansowej należą dotacje i częściowe umorzenia pożyczek.
 
Finansowanie zwrotne odbywa się w ramach finansowania pożyczkowego, które obejmuje pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz, kredyty udzielane przez BOŚ S.A. ze środków Wojewódzkiego Funduszu oraz pożyczki płatnicze udzielane w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
 
 
Uzyskane przychody (nie obejmujące zwrotów rat pożyczek) oraz poniesione wydatki na bezzwrotne finansowanie ochrony środowiska i koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu wpływają na stan funduszu (majątek netto) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
Osiągnięty majątek netto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu stanowi źródło finansowania potrzeb w zakresie dostosowywania do wymagań prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Urbanek
Data wytworzenia: 2010-12-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole